แบบประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ COVID-19

กรุณาให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของท่าน การมาที่รพ.โดยไม่มีความจำเป็นอาจทำให้ท่านเสี่ยงการติดเชื้อมากขึ้น